Hostname: pistar-hotspot
Pi-Star:3.4.16 / Dashboard: 20181111

Pi-Star Digital Voice Dashboard for KI7BPW

Dashboard | Admin | (407) 504-7314

Gateway Activity
4138627220 ModeTransmitted Mode CallsignCallsign 719-271-4432 941-312-9574 (202) 517-9051 (442) 219-2030 7032943420
19:42:33 Nov 18thYSF(626) 756-756321080G0PMM at N5YX NetTX
19:42:09 Nov 18thYSF(267) 303-8077*****F044i at N5YX Net21.00%0.0%
19:41:26 Nov 18thYSFnucleoliALL at N5YX Net0.70%0.0%
19:37:08 Nov 18thYSFK9AAO-RICH*****F08xz at N5YX Net6.00%0.0%
19:35:29 Nov 18thYSFKW4DI-KEN*****F5afG at N5YX Net1.00%0.0%
19:30:42 Nov 18thYSFKK6KQG21080F0dJC at N5YX Net10.10%0.0%
19:30:10 Nov 18thYSF806-393-929721080F5RdM at N5YX Net26.00%0.0%
19:23:36 Nov 18thYSFozonizationALL at KD9LEV Net0.70%0.0%
19:21:40 Nov 18thYSF(802) 216-1231ALL at KA2BSM Net0.10%0.0%
19:19:35 Nov 18thYSF6149214926ALL at N5YX Net3.30%0.0%
19:17:08 Nov 18thYSF8338750004*****H58A6 at N5YX Net2.10%0.0%
19:11:56 Nov 18thYSF(480) 541-1166*****H5AHI at N5YX Net7.60%0.0%
19:11:37 Nov 18thYSF310-901-2483*****H5DLT at N5YX Net15.00%0.0%
19:09:52 Nov 18thYSFK5NX*****H5NFJ at N5YX Net27.10%0.0%
19:09:41 Nov 18thYSFungovernable*****F5GKx at N5YX Net1.00%0.0%
19:08:23 Nov 18thYSF(405) 339-6939ALL at N5YX Net1.60%0.0%
19:06:42 Nov 18thYSF414-647-2626ALL at N5YX Net15.00%0.0%
19:05:45 Nov 18thYSF(609) 452-519721080F5DmP at N5YX Net41.60%0.0%
19:01:57 Nov 18thYSFW8RH21080H51TV at N5YX Net25.90%0.0%
19:01:39 Nov 18thYSFWB4SLIALL at WB4SLI Net15.20%0.0%