Ð.Å.Ä.É.Í.             
541-484-0372                
315-723-3090            
ÓçìáíôéêÝò
áðïöÜóåéò
          
7242882087      
×ñÞóéìåò
ÓõíäÝóåéò
            
 
ÊåíôñéêÞ Óåëßäá Ðëçñïöïñßåò åðéêïéíùíßáò Óôåßëôå ôï ìÞíõìÜ óáò 812-816-6543


ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÅÍÙÓÇ ÄÇÌÙÍ ÉÏÍÉÙÍ ÍÇÓÙÍ
(Ð.Å.Ä.É.Í.)


ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇÓ ÅÍÏÔÇÔÁÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ

 

.